Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm

Mã trường: CDD0203

Mã ngành: 6220204

1.Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo CNTT- Ứng dụng phần mềm hướng đến mục tiêu đào tạo cử nhân cao đẳng CNTT chuyên sâu về phát triển ứng dụng (lập trình và phát triển dự án phần mềm). Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-Ứng dụng phần mềm có kiến thức chuyên sâu về công nghệ Java hoặc .NET, có kỹ năng lập trình tốt trên một trong hai ngôn ngữ Java hoặc C#, có kỹ năng tiếng Anh tốt để giao tiếp, trình bày ý tưởng và đọc tài liệu chuyên ngành, có kinh nghiệm thực tiễn trong việc tham gia các dự án phần mềm để có thể tham gia ngay vào dự án của các doanh nghiệp; có khả năng phân tích, thiết kế và phát triển các dự án nhỏ để tự mình khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

2.Phát triển sự nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT- Ứng dụng phầm mềm có thể phát triển triển sự nghiệp trong các lĩnh vực sau:

 • Làm việc trong các doanh nghiệp phần mềm với các vị trí: lập trình viên, chuyên viên phân tích hệ thống, chuyên viên kiểm thử phần mềm, quản lý dự án phần mềm, …
 • Làm việc trong các doanh nghiệp bất kỳ với các vị trí: chuyên viên IT doanh nghiệp, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, …
 • Tự khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng
 • Học liên thông đại học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, … tại các trường đại học trong và ngoài nước.

3.Chương trình đào tạo:

Gồm 7 học kỳ (2 năm 4 tháng): 90 tín chỉ

 • Học kỳ I: Kiến thức cơ bản
  • Quản trị học
  • Kỹ năng học tập
  • Tin học văn phòng
  • Lập trình căn bản
  • Tiếng Anh 1
 • Học kỳ II: Kiến thức cơ cơ sở ngành
  • Lập trình hướng đối tượng
  • Mạng máy tính
  • Cơ sở dữ liệu căn bản                                                      
  • Web, HTML, CSS
  • Tiếng Anh 2
 • Học kỳ III: Kiến thức chuyên ngành
  • Phân tích thiết kế hệ thống
  • Cơ sở dữ liệu nâng cao
  • Lập trình C#/.NET căn bản
  • (Lập trình Java căn bản)
  • Tiếng Anh 3
 • Học kỳ IV: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
  • Lập trình C#/.NET nâng cao
  • (Lập trình Java nâng cao)
  • Công nghệ phần mềm                                                                                                                              
  • Quản lý dự án phần mềm
  • Tiếng Anh 4
 • Học kỳ V: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp
  • Bảo mật thông tin
  • Kiểm thử phần mềm
  • Lập trình web với PHP
  • Tiếng Anh 5
  • Pháp luật
  • Giáo dục thể chất
 • Học kỳ VI: Các công nghệ mới
  • Môn tự chọn 1: Lập trình thiết bị di động
  • Môn tự chọn 2:Lập trình web với ASP .NET                                                      
  • Giáo dục QPAN
  • Chính trị
  • Kỹ năng làm việc
 • Học kỳ VII: Tốt nghiệp
  • Thực tập tốt nghiệp
  • Đồ án tốt nghiệp

Ghi chú: -SV chọn làm đồ án TN hoặc học 2 môn tự chọn

                  -Học kỳ III và IV: Chọn 1 trong 2 công nghệ: .NET hoặc Java