• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
 • Theo dõi:
Chuyên ngành Kinh doanh - Bán hàng (Hệ Cao đẳng)

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giới thiệu

Chương trình đào tạo Cao đẳng “Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ” trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và kỹ năng về hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm soát và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe và hoàn thiện các kỹ năng mềm nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn.

Ảnh minh họa

II. Hình thức đào tạo:

 • Hệ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy

III. Chương trình đào tạo:

 1. Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  • Số lượng môn học: 44
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 85 tín chỉ
  • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1995 giờ
  • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
  • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1560 giờ
  • Khối lượng lý thuyết: 487 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1073 giờ
 3. Nội dung chương trình:

IV. CHUẨN ĐẦU RA

 1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

a. Kiến thức:

  • Trình bày được kiến thức về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ;
  • Trình bày được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
  • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
  • Trình bày được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
  • Xác định được các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
  • Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

  b. Kỹ năng:

  • Dự báo và tìm kiếm được cơ hội kinh doanh;
  • Xây dựng được quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
  • Xây dựng được hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật;
  • Thiết lập được hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
  • Lập được kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
  • Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;
  • Phân tích được các quy luật kinh tế, các biến số môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
  • Thiết lập, xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
  • Hoạch định được chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ;
  • Sử dụng được các kỹ năng mền: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình… trong hoạt động quản trị doanh nghiệp cũng như các công việc khác;
  • Vận dụng được kiến thức về tin học, công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ;
  • Sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
  • Thích ứng được với sự thay đổi trong thời kỳ công nghệ 4.0.

 c. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

Chính trị, đạo đức:

  • Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
  • Xác định được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và văn hóa xã hội phù hợp với chuyên ngành như: Luật bảo vệ môi trường, Luật kinh tế, Luật Giao dịch điện tử, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Lao động, …;
  • Hiểu biết Hiến pháp, Pháp luật, quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Ứng dụng được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật trong ngành nghề;
  • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa;
  • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
  • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
  • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc;
  • Có ý thức tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

  + Thể chất, quốc phòng:

  • Mô tả được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng;
  • Thực hiện được các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
  • Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh;
  • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

  2. Cơ hội việc làm sau khi ra trường:

    Sau khi tốt nghiệp nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ trình độ cao đẳng, người học có khả năng làm việc tại các vị trí sau đây:

 • Bán hàng;
 • Marketing;
 • Quản lý khách hàng;
 • Hành chính nhân sự;
 • Quản lý cung ứng;
 • Tài chính;
 • Trợ lý giám đốc;
 • Quản lý sản xuất (quản đốc, đốc công, tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng…).