• Thành viên của Tổ chức Giáo dục EQuest
  • Theo dõi:
Chuyên ngành đào tạo

Tổng quan Chuyên ngành đào tạo

Tổng quan các thông tin về ngành học nổi bật đang được đào tạo tại trường Cao đẳng Việt Mỹ Cần Thơ

Object
Nhóm ngành

Thiết kế - Sáng tạo

Object
Nhóm ngành

Quản trị truyền thông - Marketing

Object
Nhóm ngành (Cao đẳng chính quy)

Ngoại ngữ