Chính sách ưu đãi cho sinh viên nộp học phí trước hạn

20

08

THÔNG BÁO

 Số: 056/2014/APC 

Gửi đến: Tất cả Sinh viên trường Cao đẳng Việt Mỹ (APC) và Sinh viên hệ BTEC.
Cùng gửi đến: Phòng Tài chính, các Khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Dịch vụ Sinh viên và hệ thống Trung tâm Anh ngữ VATC
Về việc: Chính sách ưu đãi cho sinh viên nộp học phí trước hạn
Ngày ban hành: 20/08/2014

 

Để Sinh viên có thể tiết kiệm một số tiền lớn khi nộp học phí cho cả năm học hay toàn khóa học, Trường Cao đẳng Việt Mỹ ban hành chính sách ưu đãi cho sinh viên nộp học phí trước hạn.

1.      Đối tượng:

Chính sách này được áp dụng cho tất cả Sinh viên đang học/ đăng ký nhập học nộp học phí cho cả năm học hay nộp học phí cho toàn khóa học tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ.

2.      Hình thức ưu đãi:

2.1  Sinh viên chương trình Cao đẳng Quốc gia APC & BTEC:

 Đối với Sinh viên nộp học phí cho 1 năm học: giảm 10% trên số tiền sinh viên nộp học phí cho 1 năm học.

 Đối với sinh viên nộp học phí cho cả khóa học: giảm 15% trên số tiền sinh viên nộp học phí cho cả khóa học.

 

3.      Trường hợp Sinh viên có học bổng:

3.1  Đối với Sinh viên mới nhập học năm đầu tiên:

 Nếu nộp học phí cho 1 năm học: Giảm theo mức học bổng được duyệt (cả năm) + Giảm nộp học phí trước hạn theo điều 2 (cả năm).

  Nếu nộp học phí cho toàn khóa học: Giảm theo mức học bổng được duyệt (áp dụng toàn khóa, nếu năm sau không còn học bổng thì thu bổ sung vào năm sau) + Giảm nộp học phí trước hạn theo điều 2 (toàn khóa). Nếu sinh viên không duy trì học bổng qua các năm sẽ phải đóng chênh lệch. Nếu sinh viên không đóng phần chênh lệch đúng hạn, xem như không có tên trong danh sách thi và tự ý bỏ học môn/ học kỳ đó.

3.2  Đối với Sinh viên được học bổng trong quá trình học: Học phí thu đủ và Chi lại tiền mặt/ chuyển khoản theo danh sách học bổng được duyệt. 

4.      Cách thức triển khai:

 Sinh viên ghi rõ nội dung nộp tiền và hình thức ưu đãi khi đăng ký trên tờ khai nộp học phí. Số tiền giảm sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền sinh viên nộp vào tài khoản của VATC.

 Học phí nộp trước không bao gồm các khoản phí học lại, thi lại và các phí khác theo quy định của Trường. 

5.      Thời gian áp dụng:

Chính sách này được áp dụng cho đến khi có văn bản thay thế khác.

                                                                                     Giám đốc Tài chánh

                                                                                       HUỲNH VĂN LUẬN

Vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi gọi lại tư vấn

Gửi bình luận